4626

ការណែនាំរបៀបដាក់ប្រាក់


របៀបដាក់ប្រាក់


បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យ សូមអ្នកបំពេញបញ្ជីដាក់ប្រាក់របស់លោកអ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវ ឧទាហរណ៍ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

  1. ឧទាហរណ៍ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈវីងវេរលុយ
  2. ប្រសិនលោកអ្នកបានឃើញផ្ទាំងដូចខាងក្រោមនេះ សូមបំពេញព័ត៌មានរបស់អោយបានត្រឹមត្រូវ។


  3. សូមធ្វើការជ្រើសធនាគារដែលអ្នកប្រើប្រាស់
  4. សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលអ្នកចង់ធ្វើការចូលលេងជាមួយនឹងវេបសាយយើងខ្ញុំ រួចដាក់ស្នើគឺ ជាការស្រេច។

របៀបវេរលុយតាមគណនីវីង

របៀបវេរលុយតាមគណនីវីងទៅវីង ឥឡូវនេះកាន់តែងាយស្រួលដោយលោកអ្នកអាចអាចប្រើតាម រយៈ App or Play Store ក៏បានដែរ។


ជំហានដំបូង អ្នកត្រូវទាញយកកម្មវិធីវីង (Wing) ពី App Store or Play Store ជាមុនសិន បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធីវីងនោះ រួចអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖


ចូរអ្នកបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក និងលេខសម្ងាត់របស់អ្នក រួចចុច “ចូល” ជាការស្រេច។


ចូរអ្នកជ្រើសរើសពាក្យថា “វេរលុយ” ដើម្បីវេរទៅកាន់គណនីវីងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។


ឧទាហរណ៍៖


ឈ្មោះគណនីវីង (Ke xxxx)


លេខគណនីវីង (0171xxxx)


ចូរអ្នកបំពេញលេខគណនីវីងខាងលើ ឬគណនីដែលអ្នកចង់ផ្ញើទៅ រួចបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ រួចហើយចុចពាក្យថា “ផ្ញើ” ។


ចូរពិនិត្យរាល់ព័ត៌មានវេរលុយរបស់អ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវ រួចចុចពាក្យថា “បន្ត” ។


សូមបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់អ្នកចំនួន 4 ខ្ទង់ ចុចលើពាក្យយល់ “ព្រម” ការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកទទទួលបានជោគជ័យ។


នៅក្នុងករណីមានបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលអ្នកមិនអាចផ្ញើទៅបាន សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនយើងខ្ញុំ 24/7ថ្ងៃ ភ្លាមៗ។


សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ ៖ 086 592 888 ឬក៏អាចធ្វើការ Live Chat ផ្ទាល់មកកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនយើងខ្ញុំ។


messager
telegram
X
X
X